فهرست افرادآقای دکتر ایلدار صادقی
استاد
دانشکده علوم پایه مهندسی
esadeqisut.ac.ir

فرهنگ عباسی
عضو هیأت علمی
دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
f.abbasisut.ac.ir

بهروز علیزاده
عضو هیات علمی
دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
alizadehsut.ac.ir
آنجلو مینگارلی
عضو هیات علمی
دانشگاه کارلتون، اوتاوا، کانادا
angelomath.carleton.ca
غلامرضا فروتن
عضو هیات علمی
دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
foroutansut.ac.ir
اسلام قره شعبانی
عضو هیلت علمی
دانشگاه صنعتی سهند
shabanisut.ac.ir
مهرداد لکستانی
عضو هیات علمی
دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
lakestanitabrizu.ac.ir
فرهاد دارابی
عضو هیات علمی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
f.darabiazaruniv.ac.ir
یوسف زمانی
عضو هیلت علمی
دانشگاه صنعتی سهند
zamanisut.ac.ir
غلامرضا حجتی
عضو هیات علمی
دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
ghojjatitabrizu.ac.ir
بهروز خیرفام
عضو هیات علمی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
b.kheirfamazaruniv.ac.ir
محمد رضا درفشه
عضو هیات علمی
دانشگاه تهران
darafshehut.ac.ir
منوچهر ذاکر
عضو هیات علمی
دانشگاه علوم پایه زنجان
mzakeriasbs.ac.ir
شهرام سعیدی
عضو هیات علمی
دانشگاه کردستان
shahram_saeidiyahoo.com
عادل باقراف
عضو هیات علمی
دانشگاه فدراسیون
a.bagirovfederation.edu.au
علیرضا چناقلو
عضو هیات علمی
دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
a.chenaghlousut.ac.ir
صمد سبحانیان
عضو هیات علمی
دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
Sobhaniantabrizu.ac.ir
حبیب تجلی
عضو هیات علمی
دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
Tajallitabrizu.ac.ir
فرشاد صحبت زاده
عضو هیات علمی
دانشگاه مازندران
f.sohbatumz.ac.ir
حسین فضلی
عضو هیات علمی
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
fazliiasbs.ac.ir
علی عبادیان
عضو هیات علمی
دانشگاه اورمیه
ebadianurmia.ac.ir
حبیب حکیم زاده
عضو هیات علمی
دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
hakimzadehsut.ac.ir
هانیه نیرومند
عضو هیات علمی
دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
niroomandsut.ac.ir
ناصر سپهری جوان
عضو هیات علمی
دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
sepehri_javanuma.ac.ir
رضا خردمند
عضو هیات علمی
دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
r_kheradmandtabrizu.ac.ir
آقای دکتر قربانعلی حقیقت دوست بناب
عضو هیلت علمی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
gorbanaliyahoo.com
آقای دکتر حسین خیری
عضو هیات علمی
دانشگاه تبریز
asgharrahimiyahoo.com
آقای دکتر بیاض دارابی
عضو هیلت علمی
دانشگاه مراغه
bdarabymaragheh.ac.ir
آقای دکتر اصغر رحیمی
عضو هیلت علمی
دانشگاه مراغه
asgharrahimiyahoo.com
آقای دکتر جواد فرضی
عضو هیلت علمی
دانشگاه صنعتی سهند
farzisut.ac.ir
آقای دکتر فریدون مرادلو
عضو هیلت علمی
دانشگاه صنعتی سهند
moradlousut.ac.ir
آقای دکتر علی فرجزاده
عضو هیلت علمی
دانشگاه رازی کرمانشاه
A.Farajzadehrazi.ac.ir
پیام مختاری
عضو هیلت علمی
دانشگاه صنعتی سهند
mokhtarysut.ac.ir
سید منصور واعظ پور
عضو هیلت علمی
دانشگاه امیر کبیر
vaezaut.ac.ir
شهرام رضاپور
عضو هیلت علمی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
rezapourshahramyahoo.com