آمار نشریه


آمار مقالات بر اساس دوره زمانی سال جاری (1403) سال گذشته (1402) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
دریافت و تعیین تکلیف شده 1 0 1 1 6
پذیرفته شده 1 0 1 1 1
رد شده 0 0 0 0 5
نرخ پذیرش 100% 0 100% 100% 17%
نرخ عدم پذیرش 0% 0 0% 0% 83%

میانگین روزهای دریافت و انتشار مقالات سال جاری (1403) سال گذشته (1402) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
میانگین دریافت تا پذیرش (روز) 36.5 0 36.5 36.5 36.5
میانگین پذیرش تا انتشار (روز) 0 0 0 0 0

آمار مقالات پذیرفته شده بر اساس نوع مطالعه سال جاری (1403) سال گذشته (1402) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
Special Issue: 16th Seminar on Differential Equations 0 0 0 0 0
مطالعه اصلی 1 0 1 1 1

آمار مشاهده و دریافت مقالات سال جاری (1403) سال گذشته (1402) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مشاهده چکیده مقالات 0 0 0 0 0
دریافت فایل مقالات 0 0 0 0 0

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 5 0
مقالات دارای دو نویسنده: 7 1
مقالات دارای سه نویسنده: 3 0
مقالات دارای چهار نویسنده: 2 0
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 0 0

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 6 3
دانشگاه صنعتی سهند 6 4
1
دانشگاه تبریز 4 2
دانشگاه گیلان 3 1
دانشگاه بین المللی امام خمینی 2 1
دانشگاه صنعتی شاهرود 2 1
دانشگاه پیام نور تهران 1
دانشگاه ایلام 1
دانشگاه ازاد ساری 1 1
دانشگاه آزاد واحد ساری 1 1
دانشگاه فردوسی 1
دانشگاه واحد ساری 1
دانشگاه تهران 1
Department of computer engineering meybod university meybod iran 1 1
Department of industrial engineering meybod university meybod iran 1
Department of mechanical engineering meybod university meybod iran 1
دانشجو 1 1
دانشگاه آزاد اسلامی ماکو 1 1

بروزرسانی: 1403/3/19