سایت جدید نشریه آماده بودن سایت جدید جهت دریافت مقالات

 | Post date: 1402/6/30 | 
بازدیدکنندگان محنرم،
نشریه "Modern Mathematics and Physics: Theory and Applications (MMAP)" به آدرس اینترنتی mmp.sut.ac.ir آماده دریافت مقالات پژوهشی، کاربردی و مروری در موضوعات تعیین شده در سایت نشریه می باشد.
با توجه به راه اندازی سایت جدید نشریه، مدت زمان انتظار جهت داوری اولیه به حدود یک ماه تقلیل یافته است.

 CAPTCHA
View: 212 Time(s)   |   Print: 73 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)