سامانه نشریات دانشگاه صنعتی سهند
فهرست نشریات | تاریخ دریافت:1403/4/30
ردیف عنوان نشریه صاحب امتیاز ناشر ISSN URL مجوز
1 مجله سامانه های غیر خطی در مهندسی برق (JNSEE) دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه صنعتی سهند 2322-3146
2322-3146
jnsee.sut.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
2 Advanced Materials and Structures (AMS) دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه صنعتی سهند 2717-0713
2717-0713
ams.sut.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
3 Iranian Journal of Space Structures (IRJSS) دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه صنعتی سهند -
-
irjss.sut.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
4 Modern Mathematics and Physics: Theory and Applications (MMP) دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه صنعتی سهند 2717-0985
2717-0985
mmp.sut.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
5 Surface and Interface Science and Engineering (SISE) دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه صنعتی سهند 2717-1728
2717-1728
sise.sut.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب